Fëmijët dhe artizanët në Rrogozhinë ndihmojnë në rigjallërimin e artizanatit