RFP For Cultural Heritage Proposal and Management


August 25, 2021

Zyra e UNOPS në Shqipëri ka publikuar së fundmi një njoftim tenderi (Kërkesë për propozime) në lidhje me shërbimet e menaxhimit të trashëgimisë kulturore dhe planifikimit të biznesit për sitet e identifikuara, në mënyrë që të mbështesë ruajtjen dhe mirëmbajtjen afatgjatë të tyre.
Përgatitja e planeve të biznesit për përfitimet ekonomike dhe turistike që rrjedhin nga menaxhimi i qëndrueshëm dhe i përgjegjshëm i siteve.
Ofrimi i konsulencës teknike, përdorimi i praktikave më të mira në menaxhimin e aseteve të trashëgimisë kulturore dhe përdorimi i qasjeve inovative gjatë zhvillimit të modeleve dhe planeve të biznesit.