Furnizimi dhe instalimi i pajisjeve mjedisore dhe i një dhome portative dezinfektimi të kompletuar për restaurimin e veprave të artit


July 14, 2023

UNOPS Albania fton ofertuesit e interesuar të marrin pjesë në tenderin “Furnizimi dhe instalimi i pajisjeve mjedisore dhe i një dhome portative dezinfektimi të kompletuar për restaurimin e veprave të artit”.

Furnitorët ftohen të paraqesin ofertat e tyre përmes Sistemit të Burimeve elektronike të UNOPS nëpërmjet Portalit UNGM dhe për më shumë informacion t’i referohen udhëzuesit të përdoruesit dhe burimeve të tjera të disponueshme.

Të gjitha ofertat duhet të dorëzohen jo më vonë se data 3 gusht 2023, ora 11:00 UTC. Afati i fundit për dorëzimin e kërkesave për sqarim është data 28 korrik 2023, ora 11:00 UTC.

Informacionet e detajuara mund t’i gjeni në linkun e mëposhtëm.

Mos humbisni mundësinë për të qenë pjesë e këtij projekti!