Muzeu Etnografik i Krujës

Muzeu përfaqëson stilin e jetesës dhe arkitekturën tradicionale në kontekstin e shembujve të krahasueshëm evropianë, ai ilustron rëndësinë e njohjes, ruajtjes dhe promovimit të aseteve të trashëgimisë jomateriale dhe të ndërtuara për një audiencë të larmishme dhe ndërkombëtare.

Duke marrë parasysh kushtet ekzistuese, Muzeu ka çarje të dukshme në suvatim; mure prej guri dhe druri. Qepalla e çatisë ka dëmtime të vogla në të gjithë gjatësinë; Mobilet kanë nevojë për një vlerësim të plotë të konservimit; Pikturat murale kanë nevojë për pastrim dhe stabilizim; Të gjitha instalimet elektrike që kanë të bëjnë me elektricitetin dhe mbikëqyrjen duhet të ndryshojnë; Sistemet e alarmit dhe mbrojtja nga zjarri kanë nevojë për një përmirësim të plotë.

Ndërhyrjet e propozuara dhe që synohen të zbatohen për rehabilitimin e sitit, në lidhje me projektin “EU4Culture” përfshijnë:

PROJEKTIM

Objekti i ruajtjes
– Punime për ruajtjen e dritës në sipërfaqet e jashtme, të brendshme dhe në çati
– Dokumentimi, pastrimi dhe stabilizimi i shtresave të lyera
– Dokumentimi dhe projektimi i bazës së ruajtjes për të gjitha mobiliet, instrumentet dhe pëlhurat
– Konservimi dhe përmirësimi i pjesshëm i kutive të ekspozitës (kontrolli i ndriçimit/lagështisë)
– Menaxhimi i riskut nga fatkeqësitë
– Programi dhe planet e mirëmbajtjes

Infrastruktura
– Instalimet elektrike për ndriçim
– Sistemi i mbikëqyrjes dhe sigurisë
– Sistemi i ngrohjes dhe ajrimit
– Përmirësimi i shërbimeve të vizitorëve
– Sistem audio dhe dixhital për qëllime interpretimi
– Peizazhi urban rreth muzeut duhet të sigurojë hapësirën për aktivitete në natyrë
– Shëndeti dhe siguria, evakuimi në raste emergjencash, alarmet nga zjarri dhe mbrojtja

KONSULTIMET DHE PROJEKTIMI

Objekti i rijetësimit

– Interpretimi ndërveprues: etnografia e Krujës dhe krahasimet më të gjera evropiane (shtëpia e BE-së)
– Krijimi i përmbajtjes për interpretim dixhital
– Interpretimi përmes prekjes dhe krijimi i përgjithshëm i aksesit universal
– Identifikimi, angazhimi dhe mbështetja e prodhuesve dhe artizanëve vendas për ngjarje që kanë të bëjnë me demonstrimin e teknikave tradicionale të prodhimit dhe të ngjashme me to
– Brendimi dhe identiteti vizual

MENAXHIMI DHE PLANI I BIZNESIT

Menaxhimi

– Projektimi i strukturës për menaxhimin e vizitorëve dhe funksionet për angazhimin lokal
– Analizimi i mundësive shtesë për gjenerim të ardhurash
– Projektimi i aspekteve të ngjarjeve dhe aktiviteteve për të gjitha moshat dhe grupet e interesit

GRANTET

Komponenti socio-ekonomik lokal (skemat e granteve dhe trajnimi në praktikë)

– Lidhja e prodhimit të pazarit historik me demonstrimet në praktikë – mbështetja e artizanëve vendas për të zhvilluar dhe zbatuar programe të demonstrimeve në praktikë të produkteve në muze
– Riprodhimi i artefakteve muzeale si suvenirë për shitje – mbështetja e artizanëve/artistëve vendas për të zhvilluar një linjë prodhimi të suvenirëve që mund të shiten në muze dhe në pazar